ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ DOS ENERGY HELLAS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Ν.3401/2005.

Η DOS ENERGY HELLAS διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει μερίδια, εν ίδει μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή ομολόγα ή οιασδήποτε μορφής επενδυτικούς τίτλους ή υπηρεσίες.

Η DOS ENERGY HELLAS  αποτελεί κατασκευαστική-τεχνική εταιρεία και στο πλαίσιο αυτό απλώς μεσολαβεί και θέτει υπόψη σε ενδιαφερόμενους επενδυτές την συμμετοχή τους σε επιμέρους εταιρείες που πρόκειται να εγκαταστήσουν Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα , τις οποίες η DOS ENERGY HELLAS  αναλαμβάνει να κατασκευάσει και να διαχειριστεί.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η συμμετοχές στις εταιρείες που αναπτύσσουν τις μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι εντός των ορίων που τίθενται από τον Νόμο 3401/2005, άρθρο 3, παράγραφο β.