ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ 100 – 1000KW WOODCHIP

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 100Kw

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
% ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

25

% ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

75

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

7%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

20

ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΤΗ)

10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΠΟΣΟ)

€ 255.000

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

€ 180.000

ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

€10.800

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

€77.000

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

€ 255.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

€ 63. 750

ΔΑΝΕΙΑ

€ 191.250

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

€ 255.000

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WOODCHIP