ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ 100 – 1000KW ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Συνοπτικά η επενδυτική πρόταση της DOS ENERGY περιλαμβάνει:

Πινακας Αποδοσεων

Παράδειγμα 100Kw

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
% ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

25

% ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

75

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

7%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

20

ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΤΗ)

10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΠΟΣΟ)

€ 240.000

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

€ 176.000

ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

€16.600

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

€ 80.000

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

€ 240.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

€ 60.000

ΔΑΝΕΙΑ

€ 180.000

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

€ 240.000

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα;