ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

H D+OS ENERGY αναλαμβάνει την εκπόνηση ενεργειακών μελετών για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού, μελετών κατηγοριοποίησης θέσης (site classification) σύμφωνα με το πρότυπο IEC-61400-1, καθώς και την βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των ανεμογεννητριών.

Οι ενεργειακές μελέτες πραγματοποιούνται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Η εκτιμώμενη παραγόμενη ενέργεια περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες απώλειες, καθώς επίσης και τις ενεργειακές απώλειες που οφείλονται στο φαινόμενο της σκίασης, το οποίο προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες σε ένα αιολικό πάρκο.

Τα αποτελέσματα των ενεργειακών μελετών αφορούν την προβλεπόμενη παραγόμενη ισχύ ενός αιολικού πάρκου, τη βέλτιστη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, όπως και την παραγωγή του αιολικού χάρτη της περιοχής ενδιαφέροντος.

Για την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης, απαιτούνται χρονοσειρές δεδομένων των μετρήσεων από ανεμολογικούς μετρητικούς ιστούς, η ακριβής θέση (συντεταγμένες) των ανεμολογικών μετρητικών ιστών, το ύψος των ιστών καθώς και των μετρητικών οργάνων αυτού. Επίσης, η ενεργειακή μελέτη βασίζεται σε επακριβείς χάρτες ορογραφίας και τραχύτητας του εδάφους.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


 Η D+OS ENERGY έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση μετρήσεων αιολικού δυναμικού. Αναλαμβάνει την επιλογή κατάλληλης θέσης, την έκδοση των απαραίτητων αδειών, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την πιστοποίηση των ανεμολογικών ιστών.

Το σύνολο του εξοπλισμού του ανεμολογικού ιστού που χρησιμοποιείται, προέρχεται από αναγνωρισμένους κατασκευαστές κι έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού σε δυσχερείς συνθήκες. Τα ανεμόμετρα που χρησιμοποιούνται είναι διακριβωμένα.

Η εγκατάσταση των ανεμολογικών μετρητικών ιστών πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο υπό την επίβλεψη μηχανικού της εταιρείας μας.

Η συλλογή και η επεξεργασία των μετρήσεων αιολικού δυναμικού πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και με το πέρας 12 μηνών μετρήσεων χορηγείται η τελική έκθεση δοκιμών  μετρήσεων. Η έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, της επεξεργασίας, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των μετρήσεων.